Projekty unijne

Klauzula informacyjna

Strona główna / Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż w przypadku przekazania danych osobowych naszej firmie:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  ML SP Z O.O.
  KRS: 0000582659,
  NIP: 5783118860,
  REGON: 363046127
  ul. Berylowa 7,
  82-310 Gronowo Górne

 2. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu nawiązania współpracy z naszą firmą lub podjęcia zatrudnienia w naszej firmie, wykonywania na Państwa rzecz usług i sprzedaży towarów wchodzących w zakres naszej działalności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • do celów marketingowych naszego podmiotu na podstawie Pana / Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu skontaktowania się z Panem / Panią w przypadku takiej konieczności i w związku z wykonywanymi na Państwa rzecz usługami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych), dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, PESEL i inne dane, jeśli są niezbędne dla zawarcia umowy lub wykonania usługi na Państwa rzecz.
 4. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z naszą firmą w zakresie obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej oraz prawnej, ubezpieczeniowej, bankowej, pocztowej lub kurierskiej, logistycznej, handlowej oraz podmiotom wykonującym usługi na rzecz naszego podmiotu celem wykonania usług na Państwa rzecz, podmiotom współpracującym i powiązanym z nami, oraz upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pozyskane dane osobowe przechowujemy przez okres trwania umowy oraz pięć lat po jej zakończeniu, licząc od końca roku, w którym umowa była wykonana. Dane osobowe dotyczące rekrutacji pracowników przechowujemy przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
 7. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Możemy odmówić usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych w takim zakresie w jakim spoczywa na nas obowiązek archiwizowania danych lub ich udostępniania.
 8. Powyższe uprawnienia może Pan / Pani wykonać przez kontakt z:

  ML SP Z O.O.
  KRS: 0000582659,
  NIP: 5783118860,
  REGON: 363046127
  ul. Berylowa 7,
  82-310 Gronowo Górne

 9. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych z nawiązaniem i wykonaniem na Pana / Pani rzecz usług przez naszą firmę lub nawiązania współpracy czy podjęcia zatrudnienia.

© Copyright ML Polyolefins 2018-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do góry