Projekty unijne

Projekty Unijne

Strona główna / Projekty Unijne

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne 

 

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Cel projektu: wdrożenie w ML sp. z o.o. technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

 

 

Tytuł projektu: „Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów” o akronimie TIREC jest realizowany z inicjatywy EUREKA.

Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych w postaci napełniacza w kompozycjach polimerowych. Odpad rozdrobniony do postaci proszku gumowego o średniej wielkości ziarna mniejszej niż 0,5 mm zostanie połączony z tworzywem termoplastycznym za pomocą technologii wtryskiwania oraz z porowatym poliuretanem w technologii odlewania niskociśnieniowego. Skład nowego materiału zostanie poddany optymalizacji pod kątem jego udziału w kompozycji, właściwości mechanicznych oraz zawartości i migracji wielopierścieniowych związków aromatycznych PAH (ang. polycyclicaromatichydrocarbons). Efektem projektu będzie wykonanie prototypu wyrobu o zastosowaniach masowych przeznaczonych do umacniania gruntów sypkich lub ograniczających obszar samorozsiewania się roślin. Produkt zostanie wytworzony z materiału, zawierającego dużą ilość proszku gumy oponowej (zakładane min, 50% masy kompozycji), przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych zawartości PAH.

Okres realizacji projektu: 1.05.2019 – 30.04.2021

Całkowita wartość projektu to 1 049 750,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi: 839 850,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA.

EUREKA

Naeodowe Centrum Badań i Rozwoju


tytuł projektu: Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów

Zapytanie ofertowe na nabycie Formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy gorąco-kanałowej do produkcji wyrobu z kompozycji polimerowo-gumowej.

Pobierz:


Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w firmie ML Sp. z o.o.”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Cele projektu: Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:  utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu:  250 643,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 250 643,10 PLN

 


 

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania regranulatu o podwyższonej homogeniczności z zadrukowanych, trudno przetwarzalnych laminatów folii poprodukcyjnej PP/PE

Cel projektu: Celowe zagospodarowanie trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwarzania trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Fundusze Europejskie


W 2014 r. otrzymujemy wsparcie na realizacje projektu "Wzrost konkurencyjności PPHU ML" poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Logo Warmia Mazury

W 2013 rozpoczynamy realizacje projektu pt „Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych” w ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013 przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Innowacyjna Gospodarka

W 2013 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na działanie 6.1 "Paszport do Exportu".
"DOTACJE NA INNOWACJE"

Innowacyjna Gospodarka

Kolejna inwestycja dokonana w 2011 roku dofinansowana została ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 - 2013.

Innowacyjna Gospodarka

Firma dokonała nowej inwestycji w 2008 r., która została sfinansowana środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programu SPOWKP 2.2.1

Unia dla Przedsiębiorczych
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Copyright ML Polyolefins 2018-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do góry